Kiosk

       อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนเข้าสถานที่ได้ด้วยตนเอง สามารถยืนยันตัวตนผ่านการเสียบบัตรประชาชน จากนั้นเครื่อง Kiosk จะพิมพ์ QR code ออกมาให้ เพื่อนำไปใช้สำหรับสแกนเข้า-ออกสถานที่ ในกรณีที่ลงทะเบียนเข้าสถานที่มาล่วงหน้า ก็สามารถนำ QR code ที่ได้รับจากผู้เชิญ มาสแกนที่เครื่อง Kiosk เพื่อยืนยันตัวตนได้อีกด้วย

       ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้มาติดต่อ และผู้เชิญ ลดระยะเวลา ลดทรัพยากร และลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับบุคคลที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ได้ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย สามารถออกแบบ Kiosk ให้เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งานได้อีกด้วย