LinkVisitor – Smart Visitor Management

ระบบลงทะเบียนสำหรับ Visitor หรือผู้มาติดต่อเข้าอาคาร อำนวยความสะดวกให้ทั้ง Visitor สามารถลงทะเบียนได้เองที่ตู้ Kiosk และอำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายอาคาร ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรบุคคล ประหยัดเวลา ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยให้แก่องค์กร ตอบโจทย์กับวิถีใหม่หรือ New Normal

✅ รองรับการอ่านบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าอาคาร

✅ สามารถพิมพ์ QR code เพื่อนำไปใช้สแกนเข้า-ออกอาคาร

✅ สามารถส่งอีเมลเชิญให้คนภายในองค์กรเข้าประชุมได้

✅ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Access Control เพื่อนำ QR code ไปสแกนเข้า-ออกอาคาร

LinkVisitor ระบบ Smar Visitor Management ที่ล้ำสมัย พลิกโฉมการลงทะเบียนเข้า-ออกอาคาร ให้เป็นไปตามยุค New Normal ลดการสัมผัส ประหยัดทรัพยากร สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับองค์กร